Vergoedingen
Psychotherapie zit in de basisverzekering. Dit betekent dat uw behandeling ook zonder aanvullende verzekering vergoed kan worden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen zijn er wel een aantal voorwaarden. Ten eerste Is er een verwijzing van uw huisarts nodig. Daarnaast hangt een eventuele vergoeding af van uw diagnose: de overheid heeft bepaald dat niet alle diagnoses voor vergoeding in aanmerking komen. Tijdens de intake wordt gekeken in hoeverre uw behandeling aan de criteria voor vergoeding voldoet. Vanzelfsprekend hoort u het tijdig als er voor u kosten zijn. Houdt u er rekening mee dat de kosten van uw behandeling hoe dan ook meetellen voor het jaarlijkse eigen risico!

Hoogte van de vergoeding
De hoogte van de vergoeding hangt af van of ik wel of geen contract heb met uw zorgverzekeraar. Mèt contract wordt de behandeling volledig vergoed, mits er aan de voorwaarden voldaan wordt. Als er géén contract is terwijl uw behandeling wèl in aanmerking komt voor vergoeding zal het van uw polis afhangen hoeveel de zorgverzekeraar betaalt. Op de pagina Contracten met zorgverzekeraars kunt u hier meer over lezen.

Aantal zittingen dat wordt vergoed
Er is momenteel vanuit de verzekeringen geen maximum aan het aantal gesprekken dat wordt vergoed. Dit betekent echter niet dat uw behandeling onbeperkt kan voortduren. In de intakefase inventariseer ik met behulp van een vragenlijst de ernst en de complexiteit van uw problematiek. Op basis hiervan wordt de zogenoemde ‘zorgzwaarte’ bepaald: een globale inschatting over de ernst en duur van uw behandeling. Regelmatig zullen we vervolgens de gesprekken evalueren om te kijken in hoeverre deze schatting nog realistisch is.