Vergoedingen
Psychotherapie zit in de basisverzekering. Dit betekent dat uw behandeling in principe vergoed wordt, zelfs als u géén aanvullende verzekering heeft. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts nodig. Naast de verwijzing hangt een eventuele vergoeding echter ook af van uw diagnose: de overheid heeft bepaald dat niet alle diagnoses meer voor vergoeding in aanmerking komen. Tijdens de intake wordt gekeken in hoeverre uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed kan worden. Vanzelfsprekend hoort u het tijdig als er voor u kosten zijn. Houdt u er rekening mee dat de kosten van uw behandeling hoe dan ook meetellen voor het jaarlijkse eigen risico.

Hoogte van de vergoeding
Jaarlijks sluiten zorgverzekeraars contracten af met hulpverleners. Een contract tussen hulpverlener en zorgverzekeraar is belangrijk voor de hoogte van een eventuele vergoeding. Mèt contract wordt de behandeling volledig vergoed, mits er een verwijzing van de huisarts is en uw diagnose in aanmerking komt voor vergoeding. Als er géén contract is terwijl uw behandeling wèl in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basiszorg, dan zal het van uw polis afhangen hoeveel de zorgverzekeraar betaalt. Ik heb met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten. Op de pagina Contracten met zorgverzekeraars kunt u lezen wat de uitzonderingen zijn.

Aantal zittingen dat wordt vergoed
Met ingang van 2014 wordt onderscheid gemaakt tussen de 'Generalistische Basis GGZ' en de 'Specialistische GGZ'. Qua behandeling is er geen verschil tussen beide vormen van hulp: Ik ben volledig gecertificeerd en zal mijn expertise op passende wijze inzetten. Het type hulpverlening heeft echter wel consequenties voor de vergoedingen:

Informatie over mijn contracten met zorgverzekeraars vindt u hier.

Informatie over tarieven als u de behandeling zelf betaalt vindt u bij Kosten.